ผู้แทนทหารเรือหญิงประจำหน่วย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สลก.ทร.

น.อ.หญิง ฉัตรฑริกา ทรัพย์เย็น

"นปก.ประจำ กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ สลก.ทร. "

สบ.ทร.

น.อ.หญิง สุภลักษณ์ ดารานนท์

รอง ผอ.กผค.สบ.ทร.

กพ.ทร.

น.อ.หญิง อารีรัตน์ บุญเจริญผล

น.ท.หญิง นฤมล ปึงศิริเจริญ

ว่าที่ น.ท.หญิง ศรีสุคนธ์ เกิดพูลผล

ประจำ กพ.ทร

หน.แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า กวป.สพพ.กพ.ทร.

"นปก.ประจำ กพ.ทร. "

ขว.ทร.

น.อ.หญิง กิติยา เทวะประทีป

น.ท.หญิง สมฤทัย คงดิษฐ์

น.ต.หญิง วรินทร์ ดวงแสงศรี

รอง ผอ.กวก.สนผ.ขว.ทร.

หน.แผนกกรรมวิธข้อมูล กกล.ขว.ทร.

ประจำแผนกธุรการและกำลังพล กกล.ขว.ทร.

ยก.ทร.

พ.จ.อ.หญิง บุษกร ใจเย็น

เสมียน กนย.สนผ.ยก.ทร.

กบ.ทร.

น.ท.หญิง ทิพย์วรรณ ปัญญสุทธิ์

หน.แผนกระบบส่งกำลังบำรุงรวม กวป.สนผ.ยก.ทร.

สสท.ทร.

น.ท.หญิง ชิสา ละเอียดดำรง

หน.ตอบสนองภัยคุกคาม กองรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ศูนย์ไซเบอร์ สสท.ทร.

กพร.ทร.

น.อ.หญิง ทวิดา พิชัยจุมพล

"นปก.ประจำ กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ กพร.ทร. "

สปช.ทร.

น.ท.หญิง สุภาณี เสรยากร

หน.งบประมาณพิเศษ กงป.สงป.สปช.ทร.

กง.ทร.

น.อ.หญิง สุรพร มั่งมี

รอง ผอ.กชจ.กง.ทร.

จร.ทร.

ร.ท.หญิง ชุติมา แก้วสนธิ

ประจำ กตค.จร.ทร.

สตน.ทร.

น.ท.หญิง มัลลิกา ชมสุวรรณ

นงป.สตน.ทร

สยป.ทร.

ว่าที่ ร.อ.หญิง ชื่นจิตต์ กิ่งนอก

ประจำ กคก.สยป.ทร.

กร.

น.ท.หญิง ทัศนัย คะชา

น.ท.หญิง จุฬาณิช ชลันวรพล

น.ท.หญิง จินดารัตน์ ยิ้มศรีใส

ร.อ.หญิง จุฑามาศ คันทะนาค

รรก.บรรณารักษ์ ห้องสมุด ขว.ทร.

หน.สท.สสท.กร.

นายทหารกรรมวิธีข้อมูล กพป.กฝร.

รรก.หน.เทคโนโลยีสารสนเทศ กสท.กบร.กร.

ทรภ.๑

ร.อ.หญิง ปนัดดา เจริญวงษ์

พ.จ.อ.หญิง ปราณี ปฎิสังข์

ประจำ กง.บก.ทรภ.๑ (พื้นที่สัตหีบ)

เสมียน บก.ฐตร.ทรภ.๑ (พื้นที่จว.ตราด)

ทรภ.๒

น.ต.หญิง ฐพัชร์ ฐิติกรเหมทานนท์

ร.อ.หญิง จันทนา อุปลานนท์

หน.พยาบาล รพ.ฐท.สข.ทรภ.๒

ประจำแผนกตรวจสอบ พธ.ฐท.สข.ทรภ.๒

ทรภ.๓

ร.อ.หญิง สุพิชฌาย์ วงศ์พิจิตร

ร.อ.หญิง นวรัตน์ สงสุวรรณ์

นบช.แผนกการเงิน บก.ฐท.พง.ทรภ.๓

"หน.ห้องสูติกรรมแผนกตรวจผู้ป่วยนอก รพ.ฐท.พง.ทรภ.๓ "

นย.

น.ท.หญิง ปิยะวรรณ มาศิริโรจน์

ร.ท.หญิง ชิราพร ปราโมศย์

รอง หน.กง.นย.

ประจำแผนกควบคุมการเบิกจ่าย กง.นย.

สอ.รฝ.

น.ต.หญิง บุษบาภร สาระวรรณ์

นปชส.ฝกร.สอ.รฝ.

ฐท.สส.

น.อ.หญิง อุบลรัตน์ เชาว์สุโข

น.อ.หญิง ญาดา ภูเจริญ

ว่าที่น.อ.หญิง กมลพรรณ เหล่านาวิน

น.ท.หญิง พัชญ์ชสุทธิ์ ไกรมาตย์

ประจำ พร.ช่วยปฏิบัติราชการ ฐท.สส.

"ผช.ผอ.กองเวชกรรมป้องกัน รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส. "

หก.กองการพยาบาล รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ ฐท.สส.

ประจำ ฐท.สส.

ฐท.กท.

น.ต.หญิง ญาสุมินทร์ สันติเศรษฐชัย

หน.สนับสนุน ดย.ทร.ฐท.กท.

กรม สห.ทร.

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุภาวดี แช่มชื่น

"ผบ.มว.สารวัตรทหารหญิง ร้อย.บก. กรม สห.ทร. "

อร.

น.ท.หญิง รศนา สมพงษ์

ร.ต.หญิง ยุพดี นรินทกุล ณ อยุธยา

หน.ทดสอบโครงสร้าง กคภ.อจปร.อร.

นชง.อร.

อล.ทร.

ว่าที่น.ท.หญิง พรพนา ศรีพระราม

หน.ธุรการ กพ.อล.ทร.

สพ.ทร.

น.ท.หญิง ปุณยนุช ปรางค์ทองคำ

น.ท.หญิง ไพเราะ มณีวิหก

น.ต.หญิง วรัทยา จินตยาวุฒิ

ร.อ.หญิง พิมพ์ใจ สุดใจ

หน.ธุรการ บก.สพ.ทร.

หน.การเงิน บก.สพ.ทร.

หน.ควบคุม กคส.สพ.ทร.

นายทหารธุรการ กผร.สพ.ทร.

พธ.ทร.

น.อ.หญิง กฤติยา มีแก้ว

ประจำ พธ.ทร.

พร.

น.อ.หญิง พรทิพย์ อินทรวิเชียร

น.อ.หญิง รัชนี ทรรทุรานนท์

น.ท.หญิง นวลลักขณ์ บุษบง

น.ท.หญิง บุษญมาส แท่นนิล

นปก.ประจำ กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ พร.

พยาบาล ฝบส.รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.

ประจำ พร.

พยาบาล ฝบส.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร.

ขส.ทร.

น.ท.หญิง สุวัฒนา ตันตินีรนาท

หน.บัญชีพล กพ.บก.ขส.ทร.

อศ.

น.ท.หญิง อินทิรา เนตรมุกดา

ประจำ รร.อศ

สก.ทร.

น.ท.หญิง สมพร เขียวรัตน์

หน.ภัณฑุปกรณ์ กจบ.สก.ทร.

วศ.ทร.

น.อ.หญิง พัทยวดี ผาสุก

น.ท.หญิง รัชนีย์ รุกขชาติ

ผอ.กวทส.วศ.ทร.

หน.นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี กวก.วศ.ทร.

ยศ.ทร.

น.อ.หญิง ณหทัย จันทรสาขา

น.อ.หญิง พีรนุช คงไทย

น.ท.หญิง จะรุวรรณ์ พาณิชยเดช

ผอ.ศภษ.ยศ.ทร. (พื้นที่กทม.)

อจ.กวสท.ฝวก.ยศ.ทร.ช่วยปฏิบัติราชการ ศรชล,(พื้นที่ศาลายา)

นายทหารประกันคุณภาพการศึกษา บก.รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร.(พื้นที่สัตหีบ)

รร.นร.

น.อ.หญิง วาสนา แก่นสาร

รอง ผอ.กวบว.ฝศษ.รร.นร.

สวพ.ทร

น.อ.หญิง หทัยชนก จันทร์ตรี

หน.งบประมาณ กผค.สวพ.ทร.