การประพฤติและการปฏิบัติของทหารเรือหญิง

( อ้างอิงจาก คู่มือทหารเรือหญิง ปี๖๑ )