เมื่อ ๑๕ ต.ค.๖๔ หน.สน.ทร.หญิง แสดงความยินดี ผู้ได้รับโปรดเกล้าฯ พล.ร.ต.หญิง 3 ท่าน พล.ร.ต.หญิง กมเลศ อิ่มโอชา พล.ร.ต.หญิง กรองรัตน์ เกื้อกิจ พล.ร.ต.หญิง สุพัฒนา ฉายะจินดา