วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ รายงานการประชุม สน.ทร.หญิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม พร. ๑ อาคาร บก.พร. ชั้น ๒