พล.ร.ต.หญิง สุพิชชา แสงโชติ หน.สน.ทร.หญิง เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม พร.1 อาคาร บก.พร.

โดยมีเนื้อหาการประชุม ดังนี้

 • ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกำลังพลหญิงทั้งหมดของกองทัพเรือในปี 2563  เพื่อวางแผนการดำเนินงานของ สน.ทร.หญิง
 • การมอบหมายงานของเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง
 • การพิจารณาการประกาศเกียรติคุณ แบบอย่างทหารเรือหญิงผู้ทรงคุณค่ากล้าแกร่ง ภาพลักษณ์ดี มีคุณธรรม” ของ สน.ทร.หญิง ปี งป.63 จำนวน 2 นาย ได้แก่ ร.อ.หญิง ปุญณิญาน์ สิงหา สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ และ ร.ต.หญิง จันทนา สอดสี สังกัดนาวิกโยธิน
 • กำหนดการตรวจเยี่ยมและการจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหน่วยพื้นที่ภาคใต้ วันที่ 9-11 มี.ค.63 ณ ฐท.พง.ทรภ.๓  กำหนดสัมมนาเรื่อง ระเบียบปฏิบัติ วินัยทหาร วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง สน.ทร.หญิง , กล้าแกร่งอย่างผู้หญิงอย่างไร  และ กิจกรรม ทร.หญิงสร้างคุณค่าฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ และเครื่องกระตุกไฟฟ้า
 • พิจารณาองค์ความรู้หลักการสัมมนา/ตรวจเยี่ยมแต่ละพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมายการเรียนรู้ของ ทร.หญิง ดังนี้
  1. ระเบียบปฏิบัติของทหารเรือหญิงที่ควรทราบ
  2. วิสัยทัศน์ เข็มมุ่ง ภารกิจของ สน.ทร.หญิง
  3. ฝึกความแข็งแกร่ง ท่าพระราชทาน บุคคลท่ามือเปล่า
  4. กล้าแกร่งอย่างทหารเรือหญิง นักกีฬา สร้างเสริมสุขภาพ
  5. .ทร.หญิง มีคุณค่าด้วยการฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพ และเครื่องกระตุกไฟฟ้าหั
 • วางแผนกำหนดการ/รายละเอียด การประชุมผู้แทนหน่วยทหารเรือหญิง ครั้งที่ 1 ประจำปี งป.63 (กำหนดวันที่14 ก.พ.2563)
 • พิจารณาแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารการดำเนินงานของ สน.ทร.หญิงด้วย Line Group ความก้าวหน้าการดำเนินการเรื่อง สรุปผลการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการปรับปรุงเครื่องแบบทหาร  การจัดทำกระเป๋าต้นแบบในการปรับรูปแบบกระเป๋าประกอบเครื่องแบบทหารเรือหญิง