วันที่ 26 มี.ค.64 การประชุมเจ้าหน้าที่ สน.ทร.หญิง ครั้งที่ 2/64 ณ ห้องประชุม พร.1 กรมแพทย์ทหารเรือ